Konutların turizm maksatlı kiralanmasına ait kanun teklifi TBMM Genel Konseyi’nde kabul edildi

 TBMM Genel Şurası’nda, emeklilere bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini de öngören Konutların Turizm Maksatlı Kiralanmasına ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek maddeleşti.

Kanunla konutların gerçek ve hükmî şahıslara turizm hedefli kiralanmasına ait metot ve temeller belirlendi. Tek seferde 100 günden fazla periyodik yapılan kiralamalar kapsam dışında tutuldu.

Konutların turizm emelli kiralanabilmesi için, turizm maksatlı kiralama mukavelesi yapılmadan evvel müsaade dokümanı alınması gerekecek. Ayrıyeten Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket, turizm gayeli kiralama yapılan konutun girişine asılacak.

İzin dokümanı vermeye, Bakanlık yetkili olacak ve bu yetkisini valilik vasıtasıyla da kullanabilecek. Evrak ve plaket fiyatları, Bakanlıkça belirlenecek.

İzin dokümanı müracaatlarında, turizm emelli kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ait müsaade evrakına bahis bağımsız kısmın bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle alınan kararın ibrazı mecburî olacak.

Birden fazla bağımsız kısım içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yalnızca turizm emelli kiralama yapılan konutun bulunduğu bina için bu fıkra kararları aranacak, müsaade dokümanı örneği site idaresine iletilecek.

Üçten fazla bağımsız kısımdan oluşan binalarda en fazla yüzde 25’i için, birebir kiraya veren ismine müsaade dokümanı düzenlenebilecek. Birebir kiraya veren ismine tıpkı binada evrak düzenlemesine bahis bağımsız kısım sayısının beşi geçmesi durumunda, müracaatta iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, müracaata bahis binanın, birden fazla bağımsız kısım içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle alınan kararın ibrazı gerekecek.

İzin evrakını alma yükümlülüğü, kiraya verene ilişkin olacak. Kiraya veren haricinde turizm maksatlı kiralama faaliyetinin yürütülmesi halinde bu kiralamalar, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca belgelendirilmiş A kümesi seyahat acentaları aracılığıyla yapılabilecek.

İzin dokümanı sahibi, gerçek kişi ise mevt tarihinden itibaren 3 ay içinde mirasçılar tarafından müracaatta bulunulmaması yahut hukuksal kişi ise hükmî kişiliğinin sona ermesi durumunda müsaade evrakı geçersiz hale gelecek, lakin kullanıcıların hakları mukavele müddeti sonuna kadar devam edecek.

İzin evrakı sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü şahıslara kiralanması yahut kendi ismine mesken olarak kullanılmak gayesiyle kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm emelli olarak üçüncü şahıslara kiralanması yasak olacak, lakin kullanıcı hükmî bireylerin turizm hedefli kiraladıkları konutu kendi çalışanına kullandırması, bu kapsam dışında tutulacak.

Turizm maksatlı kiralama müsaade dokümanı verilen konutlar hakkında Kimlik Bildirme Kanunu kararları uygulanacak. Bildirim yükümlülüğü konusunda müsaade evrakı sahibi sorumlu kişi kabul edilecek. Müsaade dokümanı sahibi ile kullanıcı ortasında yapılan kontrat, kontratta belirtilen müddet sonunda bitecek.

Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca düzenlenen idare planında, kısa müddetli kiralama faaliyetine müsaade verildiğine dair karar bulunan, resepsiyon, güvenlik ve günlük paklık servisi yerlerinin bulunduğu, sıhhat hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu, yüzme havuzu üzere hizmetlerin verilebildiği birden fazla bağımsız kısmı ihtiva eden yüksek nitelikli konutlar için “izin dokümanına husus bağımsız kısmın bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle karar alınması” ve “üçten fazla bağımsız kısımdan oluşan binalarda en fazla yüzde 25’i için tıpkı kiraya veren ismine müsaade dokümanı hazırlanmasına” ait koşullar aranmadan müsaade evrakı düzenlenebilecek.

Yüksek nitelikli konutların kiralama faaliyetleri, konut işletmesi eliyle de yapılabilecek. Bu durumda, müsaade evrakı, konut işletmesini yapan şirket ismine düzenlenecek.

 İdari para cezaları

Kanunla müsaadesiz kiralama faaliyeti yapanlara ve müsaade dokümanı sahiplerine yönelik idari yaptırımlar da belirleniyor.

Buna nazaran, müsaade dokümanı bulunmaksızın turizm emelli kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve müsaade dokümanı alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün müddet verilecek. Bu mühlet sonunda müsaade dokümanı alınmaksızın turizm emelli kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve müsaade dokümanı alarak faaliyette bulunabilmesi için bir defa daha 15 günlük vakit tanınacak. Müsaade dokümanı sahibinden kiraladığı turizm hedefli konutu, kendi nam ve hesabına üçüncü bireylere kiraya verenler hakkında, her bir mukavele için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kendi ismine mesken olarak kullanmak hedefiyle kiraladığı konutu, kendi nam ve hesabına turizm maksatlı kiraya verenler ile müsaade evrakı olmayan konutların turizm gayeli kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir kontrat için 100 bin lira idari para cezası verilecek.

İzinsiz kiralama faaliyetlerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayan ve Bakanlık tarafından yapılan ihtara karşın 24 saat içinde içeriği çıkarmayan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İhlalin gerçekleştiği yayın, kısım, kısım ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına yahut erişimin engellenmesine karar verilecek ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Ayrıyeten, bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılar hakkında her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İçeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek. Sulh ceza hakimliğince verilen karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran itiraz edilebilecek.

İzin evrakı bulunmaksızın turizm hedefli kiralama faaliyetlerine devam edenler ile her kezinde 100 günden fazla müddetli kira mukavelesi yapmasına karşın birinci mukavele tarihinden itibaren bir yıl içinde birebir konutu 4 kereden fazla kiraya verenler hakkında bir milyon lira idari para cezası verilecek.

Bakanlıkça istenilen bilgi ve evrakların 30 gün içinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, aldatıcı bilgi yahut doküman verilmesi ile kiraya verenin miras dışında bir türel süreçle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde bildirilmemesi durumunda 50 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun kapsamında turizm hissesinin ödenmesine ait dokümanın, Bakanlıkça belirlenen müddet içinde ibraz edilmemesi yahut yapılacak kontrollerde bu dokümanın sunulmaması halinde de 50 bin lira idari para cezası kesilecek.

Turizm hedefli kiralama yapılan konutun pozisyon, nitelik ve fizikî özelliklerine ait yazı, reklam, afiş, broşür, toplumsal medya, web sayfası ve gibisi araçlarla kullanıcıya aldatıcı biçimde tanıtılması yahut taahhüt edilen şartların sağlanmaması yahut turizm maksatlı kiralama yapılan konutun mukavelede belirtilen müddetten daha kısa mühletle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde idari para cezası 100 bin lira olacak.

Turizm emelli kiralama yapılan konutun, mukaveleye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde 100 bin, verilen 15 günlük müddet içinde alınan ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bakanlıkça düzenlenen plaketin, turizm maksatlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde 100 bin lira idari para cezası kesilecek ve asılması için 15 gün müddet tanınacak. Plaketin bu müddette asılmaması halinde 500 bin lira idari para cezası verilecek. Yapılan kontrolde, konutun müsaade dokümanı verilmesine temel nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari para cezası fiyatı ise 100 bin lira olacak.

Kullanıcıların hakları, kontrat mühleti sonuna kadar devam edecek

İzin dokümanı birtakım hallerde iptal edilecek. Buna nazaran, müsaade dokümanı sahibinin müsaade evrakının iptalini talep etmesi, turizm gayeli kiralama faaliyetine son verildiğinin tespit edilmesi, verilecek 30 günlük müddette müsaade evrakının zamanı için turizm maksatlı kiralama yapılan konutun yeni kiraya vereni tarafından müracaat yapılmaması yahut müsaade dokümanı sahibi değişikliğinin uygun görülmesine karşın yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, turizm emelli kiralama yapılan konutun, kamu tertibi, kamu güvenliği ve genel ahlaka ters olarak kullanıldığının, yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmesi hallerinde müsaade evrakı iptal edilecek.

İzin dokümanı iptal edilen konutların kullanıcılarının hakları, kontrat müddeti sonuna kadar devam edecek.

Bakanlık turizm hedefli kiralamalarda kontrol yapma yetkisine sahip olacak, gerek görülmesi durumunda kontrol yetkisini valilik vasıtasıyla da kullanabilecek. Düzenlemenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ait aksaklıkları gidermeye, uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, adap ve temelleri belirlemeye Bakanlık yetkili olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte turizm maksatlı kiralama faaliyetinde bulunanlar tarafından ilgili unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde müsaade evrakı almak üzere Bakanlığa başvurulması mecburî olacak. Müsaade dokümanı düzenlenmesi süreçleri, müracaat tarihinden itibaren 3 ay içinde sonuçlandırılacak. Başvurusu kabul edilmeyenler, faaliyette bulunamayacak, lakin bu konutların kullanıcılarının hakları kontrat müddeti sonuna kadar devam edecek. Bu düzenleme, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine yönelik değişiklikler

Kültür ve Turizm Bakanlığına ayrılan döner sermaye meblağı, 300 milyon liradan 1 milyar 500 milyon liraya, Cumhurbaşkanı tarafından artırılabilecek ölçü ise 700 milyon liradan 2 milyar liraya çıkarılacak.

Döner sermayenin kullanım alanı genişletilerek, Döner Sermaye İşletmesi Merkezi Müdürlüğünün sermayeyi kullanım alanına Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi üzere altyapı tesisleri yapmak yahut yaptırmak da dahil edilecek.

Kart, evrak ve plaket, kokart gelirleri ve gibisi her çeşit gelirler, atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi üzere altyapı tesislerinden elde edilen her türlü fiyat, bu tesislerin işletme ve kira gelirleri ile öteki tesislerden elde edilen fiyat ve gelirler de döner sermayenin gelir kaynakları ortasında yer alacak.

Yetki alanı genişletilen Döner Sermaye İşletmesi, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında, Bakanlığın misyon alanına giren atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesislerini işletebilecek ve işlettirebilecek.

Tahsisli kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesislerin yanı sıra Bakanlıktan turizm yatırım yahut işletmesi evraklı öteki konaklama tesislerinde misyon yapan çalışanın, nitelikli konaklama muhtaçlığının karşılanması amaçlanıyor. Buna nazaran, işçi lojmanı alanı tahsisi için taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli olması şartı kaldırılarak, Bakanlıktan turizm dokümanlı konaklama tesisi olması kuralı getirilecek.

Yetkili yönetim tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin Bakanlıktan turizm işletmesi dokümanı alma mühletleri, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıldan 6 aya düşürülecek. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen işletmelere yetkili idarece yine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için tesisin doküman alma şartlarını sağladığına dair Bakanlıktan alınan uygun görüş yazısının, yetkili yönetime ibrazı zarurî olacak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*